• Systemshop24 Nesting Spiralnutfräser VHM Z2+2 S8-16mm D8-16mm Rechtslauf-Rechtsdrall-Linksdrall / positive Spirale / negative Spirale / Up Cut / Down Cut

 • SYSTEMSHOP24 Nesting Spiralnutfräser

  Scheidstoff: VHM - Vollhartmetall
  Schneiden (Z): 2+2
  Schaftdurchmesser (S): 8-16mm
  Durchmesser (D): 8-16mm
  Arbeitslänge (AL): 22-52mm
  Gesamtlänge (GL): 80-110mm
  Drehrichtung (RL): Rechts
  Drall (RD/LD): Rechtsdrall-Linksdrall / positive Spirale / negative Spirale / Up Cut / Down Cut